Japan

  Mål Ass Utv
9. Shu Mizuno 0 0 10
10. Kenji Otani 0 0 0
11. Yuki Suma 0 0 0
14. Masahide Kaneko 0 0 0
16. Hironori Aihara 0 0 0
18. Gen Ishioka 0 0 0
19. Yasunori Kusumoto 0 0 0
21. Kosuke Asano 0 0 0
22. Masashi Kamada 0 0 0
23. Kazuki Matsumoto 0 0 0
24. Jin Ishioka 0 0 0
26. Yu Yamanouchi 0 0 0
29. Kenji Yoneda 0 0 0
40. Genta Yuyama 0 0 10
68. Akinobu Momma 0 0 0
74. Masaki Miyakawa 0 0 0
76. Daisuke Sasaki 0 0 10