Om CE-märkning

CE-märkning innebär att tillverkaren eller importören intygar att den produkt som man saluför på den inre marknaden uppfyller gällande krav såsom grundläggande krav på hälsa och säkerhet men i vissa fall även andra produktegenskaper.

CE-märkning gäller endast för de produkter som omfattas av lagstiftning där det finns bestämmelser om CE-märkning (till exempel leksaker, personlig skyddsutrustning och elektrisk utrustning). Övriga produkter får inte CE-märkas.

För att garantera att produkter uppfyller gällande bestämmelser finns krav på marknadskontroll. Marknadskontroll innebär att myndigheter på olika sätt kontrollerar att produkterna som säljs uppfyller de krav lagstiftningen ställer, till exempel krav på CE-märkning. Föreskrifts- och marknadskontrollansvaret är uppdelat på olika sektorsområden.
Källa: Swedac

Läs också

Kommentarer är stängda.