Ekonomi: Brakförlust för SAIK

Trots sportsliga framgångarna på isen under fjolåret med serieseger i elitserien seger i World Cup och Svenska Cupen för herrlaget och SM-Guld för flicklaget blev det ett ekonomiskt bakslag för klubben.  Under föreningen årsmöte summerades verksamhetsåret där fokus låg på den ekonomiska situationen i klubben och åtgärder som vidtas framåt. På kostnadssidan har SAIK redan nu minskat kostnaden för spelare och tränartrupp med 13 % inför kommande säsong.

Organisatoriskt har verksamhetsåret dock varit tungt skriver klubben. Vår klubbchef slutade den 31 oktober och ersattes av en tillförordnad klubbchef på 60% fram till verksamhetsårets slut den 30 april. Vår organisation är alltför svag då såväl vissa nyckelkompetenser och personella resurser har saknats. Vi kan konstatera att styrning och ledning av administration och försäljning inom föreningen varit bristfällig, bristande kontinuitet på klubbchefspositionen och sjukfrånvaro innebar att de administrativa rutinerna inte har fungerat tillfredsställande. Som en konsekvens av detta har styrelsens arbete i stor utsträckning handlat om akut problemlösning. Rekrytering av ny klubbchef har pågått under lång tid vilket varit ett medvetet val för att göra en noggrann rekrytering för en nyckelfunktion i klubben.

Ekonomiskt bakslag

SAIK skriver: Resultatet uppgår till -2 004 968 kr vilket orsakats av ökande kostnader för personal, arena, resor och material samt minskande sponsorintäkter. Under verksamhetsåret 2017/18 fortsatte diskussionerna med Sandvikens kommun och Göransson Arena om förutsättningarna för klubben att driva och utveckla evenemangen i arenan. Klubben har, under ett flertal år, framfört krav på kompensation för uteblivna inkomster från försäljning i arenan till Arena-bolaget och Sandvikens kommun. Styrelsen bedömde att dessa diskussioner skulle leda till en uppgörelse där klubbens skulder till arenan skulle reduceras. I budgeten upptogs därför denna skuldreducering som en förväntad intäkt. Sandvikens kommun och Göransson Arena klargjorde dock i att de inte kommer att tillmötesgå klubbens krav på kompensation. Styrelsen tvingas därför avskriva den uppbokade fordran, med en betydande negativ resultateffekt som följd. Under året har våra beräkningar om förlorade försäljningsintäkter i arenan visat sig vara riktiga då vi beviljades av arenan att bedriva kioskförsäljning i egen regi och med ett överskott på ca 300 000 kr. Denna möjlighet kommer att vara positivt för kommande årens intäkter.

Satsningar och lägre kostnader

För att skapa en ekonomi i balans avser SAIKs styrelse att vidta ett antal åtgärder. Några av avvikelserna har varit av engångskaraktär vilket innebär att de inte följer med in i kommande budget. Rekryteringen av ny klubbchef är slutförd och fokus kommer att ligga på att organisera upp verksamheten. Även en rekrytering av marknadsansvarig kommer att inledas för att öka fokus på SAIKs sponsorer, både vad gäller sponsorvård och nya intäktsmöjligheter. Dessutom kommer man att utöka resurserna som arbetar med sociala projekt. På kostnadssidan skriver SAIK att man redan nu minskat kostnaden för spelare och tränartrupp med 13 procent. Dessa minskningar är genomförda och inga ytterligare kostnadsminskningar förväntas kring lagen. SAIK uppger att man har säkrat amorteringsplaner till våra fordringsägare och utöver detta kommer vi genomföra väsentliga kostnadsminskningar vad gäller material, resor, kost, logi etc.

Läs också