Motala – Ishallar

Tecknad bild av hur det nya området med ishallar kan utfomras.

Bilden är en layoutskiss som visar Motala issportarena – vy från ovan.

 

Den 27 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förstudie och därmed fortsatt arbete för nya ishallar. Hela kommunstyrelsen står bakom detta beslut. 

 

Isstadion föreslås flyttas från nuvarande plats till området vid riksväg 50 i Varamobaden. Detta eftersom en flytt av hela isstadion är fördelaktig ur flera perspektiv.

En flytt av isstadion frigör attraktiva ytor för bostäder vid Kanalstråket där isstadion finns idag. Kommunen ser genom detta stora möjligheter till samverkan med bland annat Luxor center, Lalandias kommande etablering och satsningen på en ny kommunal simhall.

— Genom att flytta isstadion ger vi plats och möjlighet för bostäder i området vid kanalen. Det ger goda förutsättningar för att binda ihop centrum med de satsningar som är på gång i Gamla Motala Verkstad. Vi ser att det bidrar till stadsutveckling och skapar ett attraktivare Motala för medborgare, besökare och näringsliv, säger kommunstyrelsens ordförande Mark Henriksson.

Förstudien för ishallar är en del av projekt idrottscenter vid riksväg 50. Olika alternativ för etappindelning och ägande har tidigare diskuterats under arbetet med förstudien. Nu har kommunstyrelsen beslutat att kommunen själv ska bygga och äga de nya ishallarna och att flytta hela isstadion.

— Vi har diskuterat olika alternativ utifrån de underlag vi fått och det känns mycket positivt att vi kunnat enas om ägandefrågan. Det finns många goda synergieffekter med det beslut som nu tagits, säger kommunstyrelsens ordförande Mark Henriksson (M).

Finansieringen för byggnationen av de nya ishallarna ingår i kommunens budget för 2022. Detta kommer att framgå i den så kallade mål- och resursplanen (MoR).

Nya ishallar för bred verksamhet

Genom byggandet av nya ishallar bidrar kommunen till att stärka folkhälsan. Klimatskyddade isaktiviteter innebär förbättrad tillgänglighet och möjlighet till ökat nyttjande för allmänhet, skola och idrottsföreningar.

— Det är viktigt att ha hallar av hög kvalitet där olika verksamheter kan bedrivas. Vi ser fram emot kommande arbete med ny isstadion och i förlängningen ett helt nytt idrottscenter, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Elias Georges (S).

I området vid riksväg 50 byggs ishallar för skridsko, bandy- och ishockeyverksamhet. Båda hallarna kommer att kunna nyttjas för olika isverksamheter och vara förberedda för konståkning och parasporter. Det kommer att finnas en sammanbindande gemensamhetsdel med omklädning, kontor, driftsfunktioner med mera. Den beslutade förstudien beskriver även underlag för nödvändig infrastruktur för området.

Kostnaderna för infrastruktur i området samt ishallar pekar på en investeringsnivå på cirka 295 miljoner kronor och en ökad årlig driftskostnad för tekniska servicenämnden på cirka 10 miljoner kronor.